Kort verslag vergadering Regio Arnhem 27 mei 2024

Op maandag 27 mei kwam de Regio Arnhem binnen de NGK weer bijeen voor een vergadering. Het is mooi om elkaar als NGK-kerken in de regio te ontmoeten, uit te wisselen over wat er speelt in de gemeenten en een aantal zaken te regelen.

Dit bericht is geplaatst op 03-06-2024

De gemeente van Duiven-Velp is de afgelopen jaren gekrompen. Toenadering wordt gezocht met de gemeente van Doesburg. Per 1 maart worden er in Doesburg gezamenlijke ochtenddiensten gehouden; de bedoeling is dat de kerken op termijn samengaan. De regio denkt actief mee met beide kerken.

Verder is aan de orde de ontheffing van ds. Cornelis Hamstra (Koepelkerk Arnhem) vanwege zijn nieuwe baan bij de CHE. De vergadering gaat akkoord met deze ontheffing en wenst hem alle goeds toe in zijn nieuwe functie als docent systematische theologie.

In de tussentijd heeft de Koepelkerk twee opvolgers gevonden in de personen van Klaas de Vries en Laurens Odding. Instemming met beide aangenomen beroepen wordt gevraagd; de regio gaat hiermee van harte akkoord. Ds. Odding is inmiddels in zijn ambt bevestigd.

We bespreken het jaarverslag va Stichting Midia. Deze stichting is opgericht in 2012 voor het beheren van de gelden van de opgeheven Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Doetinchem ten behoeve van missionaire en diaconale doelen in de (destijds bestaande) classis Zutphen GKv. In het huidige kerkverband valt de stichting onder de Regio Arnhem. De activiteiten van de stichting zullen waarschijnlijk in 2025 afgebouwd worden. De vergadering stemt in met het jaarverslag.

Onder leiding van Hanno Cramer en Bert Houwen, afgevaardigden naar de synode namens de Regio Arnhem, gaan we tot slot in gesprek over het thema homoseksualiteit en diversiteit in de gemeente. Dit najaar zullen er twee extra synodevergaderingen zijn waarin het onderwerp besproken zal worden. We voeren een mooi gesprek over een zeer kwetsbaar onderwerp. We wensen de afgevaardigden veel wijsheid toe bij het voeren van dit gesprek op de synode.