ANBI

In het kader van de wetgeving rond ANBI – verantwoording publiceert de CGK/NGK Arnhem de volgende gegevens:

A. Algemene gegevens  

Naam ANBI: Federatie Christelijke Gereformeerde Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk te Arnhem

RSIN CGK: 824147406 
RSIN NGK: 806407001

Website: www.kruiskerk-arnhem.nl
Contact/email: scriba
Adres: Lisdoddelaan 30 
Postcode: 6832 EC 
Plaats: Arnhem
KvK: 77121686 (CGK) | 77580982 (NGK

De CGK/NGK Arnhem behoort tot de landelijke kerkverbanden ‘Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland’ en ‘Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland’. 

Meer informatie over de CGK/NGK Arnhem kunt u vinden op: 
https://www.kruiskerk-arnhem.nl/go/over-ons/

De Nederlands Gereformeerde Kerken en de Christelijk Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde. 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. 

De kerkorde van zowel de Nederlandse Gereformeerde Kerken als de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. 
Deze kerkorde is te vinden op de website van de Nederlandse Gereformeerde Kerken: https://ngk.nl/anbi-voorheen-ngk/aks/. Deze kerkorde van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://cgk.nl/project/kerkorde-en-kerkrecht/.

Zowel de Nederlands Gereformeerde Kerken als de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot deze kerkgenootschappen behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de CGK/NGK Arnhem.
 

B. Samenstelling bestuur. 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden met stemrecht, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. 

Meer informatie over de organisatiestructuur van de CGK/NGK Arnhem kunt u vinden op:
https://www.kruiskerk-arnhem.nl/go/over-ons/

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
 

C. Doelstelling/visie. 

De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.
1 - De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest

In aanvulling op bovenstaande doelstelling en visie van de landelijke verbanden waartoe wij behoren, kunt u meer lezen over de doelstelling en visie van de CGK/NGK Arnhem via https://www.kruiskerk-arnhem.nl/go/over-ons/wij-geloven/ 
 

D. Beleidsplan. 

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:
https://ngk.nl/anbi-voorheen-ngk/beleidsplan/

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:
https://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/.
 

E. Beloningsbeleid. 

De beloning van de Christelijk Gereformeerde predikant van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.).  Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. https://cgk.nl/project/cao-kerkelijk-werkers/ 

De beloning van de Nederlands Gereformeerde predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken, gepubliceerd door Steunpunt Kerkenwerk: www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/materiele-regelingen

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

 

F. Verslag Activiteiten. 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. 
Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan:

Kerkdiensten:
https://www.kruiskerk-arnhem.nl/go/ontmoet-ons/kerkdiensten/ 

Kringen: 
https://www.kruiskerk-arnhem.nl/go/over-ons/kringen/

Activiteiten binnen de Jeugd: 
https://www.kruiskerk-arnhem.nl/go/over-ons/jeugd/
 

 

G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘werkelijk’ inzicht in de ontvangsten en de bestedingen in het verslagjaar. De voorgenomen bestedingen voor het volgend jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

De staat van lasten en baten met de hierboven genoemde gegevens kunt u hier vinden: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezicht 

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.
Datum laatste kerkvisitatie: 6 april 2022
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 2 februari 2023

Toelichting 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.