beamermededelingen

Mededelingen zondag 2 augustus 2020

Voorganger:
Zondag 2 augustus: Ds. Casper Koolsbergen

Bloemengroet:
De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar Sytze Huizinga

Erik-Jan en Loes Hakvoort, die sinds juni lid zijn van onze gemeente, hebben op 25 juli een gezonde zoon gekregen. Hij heet Joris Albert (roepnaam Joris). Met moeder en kind is alles goed.

Vakantie:
Ds. Taco Postuma geniet met zijn gezin van 22 juli tot en met 11 augustus van een welverdiende vakantie.

Mededeling kerkraad:
De Kerkraad heeft het voornemen om de volgende kandidaten te benoemen voor de ambten:
Zr. Mieke van Velsen-Lodewijk als voorzitter van de Coördinatieraad (benoeming ouderling)
Br. Hans Nieuwenweg als voorzitter van de Diaconale Raad (benoeming diaken)
Br. Wouter Vink (benoeming jeugdouderling)
De benoemingen zullen plaatsvinden volgens de “Ja, mits” procedure. Een toelichting op deze procedure is u in een e-mail of brief kenbaar gemaakt en is ook terug te vinden op de website van de kerk. Gegronde bezwaren kunnen tot en met 12 augustus ingediend worden bij de scriba via e-mail scriba@kruiskerk-arnhem.nl of per brief, eveneens gericht aan de scriba, p/a Kruiskerk, Lisdoddelaan 30, 6834 EC Arnhem

Start Alpha:
De volgende Alpha-cursus start op maandag 21 september 2020!
Wil je meer informatie, of wil jij je alvast opgeven voor de Alpha-cursus, neem dan contact op met Natascha de Goey: natasdegoey@hotmail.com

Emailadres digidiensten:
In onze huidige vieringen leveren diverse leden van de gemeente een bijdrage. Naast de schriftlezing kennen we het ‘connected-met’ en het ‘eigenlijk-moment’. Het aanleveren van de bijdrage dient bij voorkeur te gebeuren voor vrijdag 18.00 uur. Het bestand mag gemaild worden naar het emailadres: digidiensten@kruiskerk-arnhem.nl Wilt u/ wil jij de datum en het onderdeel van de betreffende dienst in het onderwerp te noteren? Voor het ‘eigenlijk-moment’ kunnen we nog wat mooie momenten ontvangen voor de komende weken.

Tijdens de vakantie van ds. Taco Postuma kan er voor vragen over de connected met of het eigenlijk – moment contact worden opgenomen met Harry de Vries voorzittercr@kruiskerk-arnhem.nl aanleveren wel naar bovenstaand mailadres.

Diaconie:
Vanuit de diaconie willen we graag met gemeenteleden in contact komen die in deze tijd in moeilijkheden komen, op wat voor manier ook, zodat we daar waar mogelijk hulp kunnen bieden.
Geert Schaafsma 06 37276155
Tom Verweij 06 41974576
Harry Langenburg 06 20624852
Barbara de Goede 06 48456653
Herman Heringa 06 10539766
E-mail: diaconie@kruiskerk-arnhem.nl
Nu het collecteren in de kerk niet meer mogelijk is, willen we u toch erop attent maken dat u het doel van deze week ook kan ondersteunen door een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie van de CGK/NGK Arnhem, NL48INGB0003814748 o.v.v. van het doel (zie hieronder t/m zaterdag 1 augustus) of via de Givt app. Een video hoe dit in de app kan, vindt u op de website van de kerk: https://www.kruiskerk-arnhem.nl/collecte-tijdens-de-corona-periode/

1e collecte: OMF: Overseas Missionary Fellowship. Dit is een internationale en interkerkelijke organisatie die zendingswerkers uitzendt naar Oost-Azië. In hun eigen woorden: “Onze hoogste prioriteit is God te verheerlijken door de miljoenen Oost-Aziaten te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.” Klaas Warmels heeft na zijn pensioen bijna 11 jaar als vrijwilliger gewerkt op het Nederlandse kantoor van OMF. Hij en zijn vrouw Greet zijn in 2015 ruim 4 maanden werkzaam geweest in Laos, om kinderen van zendingswerkers onderwijs te geven. OMF bestaat ruim 50 jaar en heeft al veel mensen uitgezonden naar Oost-Azië. In een filmpje vertelt Klaas er meer over. https://omf.org/nederland/
2e Collecte: Kerk
3e Collecte: Het Passion. Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van reflectie en aandacht. Omringd door vrijwilligers vinden de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen. Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers. https://www.hetpassion.nl/

Telefonisch pastoraat:
Ook in deze tijd kun je behoefte hebben aan een pastoraal gesprek. Gelukkig is het bezoekwerk weer opgestart. Mocht u daar vragen over hebben, of gewoon even willen praten, dan bent u van harte uitgenodigd contact te zoeken.
Ds. Taco Postuma 026-8401581 en 06-15023840 ( na 11 augustus )
Ds. Wim Louwerse 055-3557312 en 06- 22181792

 

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem